รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับสมัครครูหอพัก

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งครูหอพักดูแลนักเรียน

ตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้
ตำแหน่งครูหอพักดูแลนักเรียน(เพศชาย)
จำนวน 1  อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เพศชาย สัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบสอบปี
3) สำเร็จการศึกษาประดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
4) ไม่เป็นบุคคลล้ำละลาย
5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 9 ส.ค. 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรรี

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 032-470294
โทรสาร 032-470293

ที่มา  https://www.pccphet.ac.th/?a

https://www.kruwandee.com/home.html

https://www.thaijobsgov.com/